Nebraska wins 17-9 over Northwestern

Photos by Jimmy Rash